Crop Explorer

 • 2022 Summer Crop (Apr - Oct) — (Next Update on 4/21/2024)

 • NDVI (Terra-MODIS)

  10/21/2022 - 10/31/2022
  Korea NDVI (Terra-MODIS) Thematic Map For 10/21/2022 - 10/31/2022

  10/11/2022 - 10/20/2022
  Korea NDVI (Terra-MODIS) Thematic Map For 10/11/2022 - 10/20/2022

  10/1/2022 - 10/10/2022
  Korea NDVI (Terra-MODIS) Thematic Map For 10/1/2022 - 10/10/2022

  9/21/2022 - 9/30/2022
  Korea NDVI (Terra-MODIS) Thematic Map For 9/21/2022 - 9/30/2022

  9/11/2022 - 9/20/2022
  Korea NDVI (Terra-MODIS) Thematic Map For 9/11/2022 - 9/20/2022

  9/1/2022 - 9/10/2022
  Korea NDVI (Terra-MODIS) Thematic Map For 9/1/2022 - 9/10/2022

  8/21/2022 - 8/31/2022
  Korea NDVI (Terra-MODIS) Thematic Map For 8/21/2022 - 8/31/2022

  8/11/2022 - 8/20/2022
  Korea NDVI (Terra-MODIS) Thematic Map For 8/11/2022 - 8/20/2022

  8/1/2022 - 8/10/2022
  Korea NDVI (Terra-MODIS) Thematic Map For 8/1/2022 - 8/10/2022

  7/21/2022 - 7/31/2022
  Korea NDVI (Terra-MODIS) Thematic Map For 7/21/2022 - 7/31/2022

  7/11/2022 - 7/20/2022
  Korea NDVI (Terra-MODIS) Thematic Map For 7/11/2022 - 7/20/2022

  7/1/2022 - 7/10/2022
  Korea NDVI (Terra-MODIS) Thematic Map For 7/1/2022 - 7/10/2022

  6/21/2022 - 6/30/2022
  Korea NDVI (Terra-MODIS) Thematic Map For 6/21/2022 - 6/30/2022

  6/11/2022 - 6/20/2022
  Korea NDVI (Terra-MODIS) Thematic Map For 6/11/2022 - 6/20/2022

  6/1/2022 - 6/10/2022
  Korea NDVI (Terra-MODIS) Thematic Map For 6/1/2022 - 6/10/2022

  5/21/2022 - 5/31/2022
  Korea NDVI (Terra-MODIS) Thematic Map For 5/21/2022 - 5/31/2022

  5/11/2022 - 5/20/2022
  Korea NDVI (Terra-MODIS) Thematic Map For 5/11/2022 - 5/20/2022

  5/1/2022 - 5/10/2022
  Korea NDVI (Terra-MODIS) Thematic Map For 5/1/2022 - 5/10/2022

  4/21/2022 - 4/30/2022
  Korea NDVI (Terra-MODIS) Thematic Map For 4/21/2022 - 4/30/2022

  4/11/2022 - 4/20/2022
  Korea NDVI (Terra-MODIS) Thematic Map For 4/11/2022 - 4/20/2022

  4/1/2022 - 4/10/2022
  Korea NDVI (Terra-MODIS) Thematic Map For 4/1/2022 - 4/10/2022

 • NDVI Departure from Average (Terra-MODIS)

  10/21/2022 - 10/31/2022
  Korea NDVI Departure from Average (Terra-MODIS) Thematic Map For 10/21/2022 - 10/31/2022

  10/11/2022 - 10/20/2022
  Korea NDVI Departure from Average (Terra-MODIS) Thematic Map For 10/11/2022 - 10/20/2022

  10/1/2022 - 10/10/2022
  Korea NDVI Departure from Average (Terra-MODIS) Thematic Map For 10/1/2022 - 10/10/2022

  9/21/2022 - 9/30/2022
  Korea NDVI Departure from Average (Terra-MODIS) Thematic Map For 9/21/2022 - 9/30/2022

  9/11/2022 - 9/20/2022
  Korea NDVI Departure from Average (Terra-MODIS) Thematic Map For 9/11/2022 - 9/20/2022

  9/1/2022 - 9/10/2022
  Korea NDVI Departure from Average (Terra-MODIS) Thematic Map For 9/1/2022 - 9/10/2022

  8/21/2022 - 8/31/2022
  Korea NDVI Departure from Average (Terra-MODIS) Thematic Map For 8/21/2022 - 8/31/2022

  8/11/2022 - 8/20/2022
  Korea NDVI Departure from Average (Terra-MODIS) Thematic Map For 8/11/2022 - 8/20/2022

  8/1/2022 - 8/10/2022
  Korea NDVI Departure from Average (Terra-MODIS) Thematic Map For 8/1/2022 - 8/10/2022

  7/21/2022 - 7/31/2022
  Korea NDVI Departure from Average (Terra-MODIS) Thematic Map For 7/21/2022 - 7/31/2022

  7/11/2022 - 7/20/2022
  Korea NDVI Departure from Average (Terra-MODIS) Thematic Map For 7/11/2022 - 7/20/2022

  7/1/2022 - 7/10/2022
  Korea NDVI Departure from Average (Terra-MODIS) Thematic Map For 7/1/2022 - 7/10/2022

  6/21/2022 - 6/30/2022
  Korea NDVI Departure from Average (Terra-MODIS) Thematic Map For 6/21/2022 - 6/30/2022

  6/11/2022 - 6/20/2022
  Korea NDVI Departure from Average (Terra-MODIS) Thematic Map For 6/11/2022 - 6/20/2022

  6/1/2022 - 6/10/2022
  Korea NDVI Departure from Average (Terra-MODIS) Thematic Map For 6/1/2022 - 6/10/2022

  5/21/2022 - 5/31/2022
  Korea NDVI Departure from Average (Terra-MODIS) Thematic Map For 5/21/2022 - 5/31/2022

  5/11/2022 - 5/20/2022
  Korea NDVI Departure from Average (Terra-MODIS) Thematic Map For 5/11/2022 - 5/20/2022

  5/1/2022 - 5/10/2022
  Korea NDVI Departure from Average (Terra-MODIS) Thematic Map For 5/1/2022 - 5/10/2022

  4/21/2022 - 4/30/2022
  Korea NDVI Departure from Average (Terra-MODIS) Thematic Map For 4/21/2022 - 4/30/2022

  4/11/2022 - 4/20/2022
  Korea NDVI Departure from Average (Terra-MODIS) Thematic Map For 4/11/2022 - 4/20/2022

  4/1/2022 - 4/10/2022
  Korea NDVI Departure from Average (Terra-MODIS) Thematic Map For 4/1/2022 - 4/10/2022

 • NDVI (VIIRS)

  10/21/2022 - 10/31/2022
  Korea NDVI (VIIRS) Thematic Map For 10/21/2022 - 10/31/2022

  10/11/2022 - 10/20/2022
  Korea NDVI (VIIRS) Thematic Map For 10/11/2022 - 10/20/2022

  10/1/2022 - 10/10/2022
  Korea NDVI (VIIRS) Thematic Map For 10/1/2022 - 10/10/2022

  9/21/2022 - 9/30/2022
  Korea NDVI (VIIRS) Thematic Map For 9/21/2022 - 9/30/2022

  9/11/2022 - 9/20/2022
  Korea NDVI (VIIRS) Thematic Map For 9/11/2022 - 9/20/2022

  9/1/2022 - 9/10/2022
  Korea NDVI (VIIRS) Thematic Map For 9/1/2022 - 9/10/2022

  8/21/2022 - 8/31/2022
  Korea NDVI (VIIRS) Thematic Map For 8/21/2022 - 8/31/2022

  8/11/2022 - 8/20/2022
  Korea NDVI (VIIRS) Thematic Map For 8/11/2022 - 8/20/2022

  8/1/2022 - 8/10/2022
  Korea NDVI (VIIRS) Thematic Map For 8/1/2022 - 8/10/2022

  7/21/2022 - 7/31/2022
  Korea NDVI (VIIRS) Thematic Map For 7/21/2022 - 7/31/2022

  7/11/2022 - 7/20/2022
  Korea NDVI (VIIRS) Thematic Map For 7/11/2022 - 7/20/2022

  7/1/2022 - 7/10/2022
  Korea NDVI (VIIRS) Thematic Map For 7/1/2022 - 7/10/2022

  6/21/2022 - 6/30/2022
  Korea NDVI (VIIRS) Thematic Map For 6/21/2022 - 6/30/2022

  6/11/2022 - 6/20/2022
  Korea NDVI (VIIRS) Thematic Map For 6/11/2022 - 6/20/2022

  6/1/2022 - 6/10/2022
  Korea NDVI (VIIRS) Thematic Map For 6/1/2022 - 6/10/2022

  5/21/2022 - 5/31/2022
  Korea NDVI (VIIRS) Thematic Map For 5/21/2022 - 5/31/2022

  5/11/2022 - 5/20/2022
  Korea NDVI (VIIRS) Thematic Map For 5/11/2022 - 5/20/2022

  5/1/2022 - 5/10/2022
  Korea NDVI (VIIRS) Thematic Map For 5/1/2022 - 5/10/2022

  4/21/2022 - 4/30/2022
  Korea NDVI (VIIRS) Thematic Map For 4/21/2022 - 4/30/2022

  4/11/2022 - 4/20/2022
  Korea NDVI (VIIRS) Thematic Map For 4/11/2022 - 4/20/2022

  4/1/2022 - 4/10/2022
  Korea NDVI (VIIRS) Thematic Map For 4/1/2022 - 4/10/2022

 • NDVI Departure from Average (VIIRS)

  10/21/2022 - 10/31/2022
  Korea NDVI Departure from Average (VIIRS) Thematic Map For 10/21/2022 - 10/31/2022

  10/11/2022 - 10/20/2022
  Korea NDVI Departure from Average (VIIRS) Thematic Map For 10/11/2022 - 10/20/2022

  10/1/2022 - 10/10/2022
  Korea NDVI Departure from Average (VIIRS) Thematic Map For 10/1/2022 - 10/10/2022

  9/21/2022 - 9/30/2022
  Korea NDVI Departure from Average (VIIRS) Thematic Map For 9/21/2022 - 9/30/2022

  9/11/2022 - 9/20/2022
  Korea NDVI Departure from Average (VIIRS) Thematic Map For 9/11/2022 - 9/20/2022

  9/1/2022 - 9/10/2022
  Korea NDVI Departure from Average (VIIRS) Thematic Map For 9/1/2022 - 9/10/2022

  8/21/2022 - 8/31/2022
  Korea NDVI Departure from Average (VIIRS) Thematic Map For 8/21/2022 - 8/31/2022

  8/11/2022 - 8/20/2022
  Korea NDVI Departure from Average (VIIRS) Thematic Map For 8/11/2022 - 8/20/2022

  8/1/2022 - 8/10/2022
  Korea NDVI Departure from Average (VIIRS) Thematic Map For 8/1/2022 - 8/10/2022

  7/21/2022 - 7/31/2022
  Korea NDVI Departure from Average (VIIRS) Thematic Map For 7/21/2022 - 7/31/2022

  7/11/2022 - 7/20/2022
  Korea NDVI Departure from Average (VIIRS) Thematic Map For 7/11/2022 - 7/20/2022

  7/1/2022 - 7/10/2022
  Korea NDVI Departure from Average (VIIRS) Thematic Map For 7/1/2022 - 7/10/2022

  6/21/2022 - 6/30/2022
  Korea NDVI Departure from Average (VIIRS) Thematic Map For 6/21/2022 - 6/30/2022

  6/11/2022 - 6/20/2022
  Korea NDVI Departure from Average (VIIRS) Thematic Map For 6/11/2022 - 6/20/2022

  6/1/2022 - 6/10/2022
  Korea NDVI Departure from Average (VIIRS) Thematic Map For 6/1/2022 - 6/10/2022

  5/21/2022 - 5/31/2022
  Korea NDVI Departure from Average (VIIRS) Thematic Map For 5/21/2022 - 5/31/2022

  5/11/2022 - 5/20/2022
  Korea NDVI Departure from Average (VIIRS) Thematic Map For 5/11/2022 - 5/20/2022

  5/1/2022 - 5/10/2022
  Korea NDVI Departure from Average (VIIRS) Thematic Map For 5/1/2022 - 5/10/2022

  4/21/2022 - 4/30/2022
  Korea NDVI Departure from Average (VIIRS) Thematic Map For 4/21/2022 - 4/30/2022

  4/11/2022 - 4/20/2022
  Korea NDVI Departure from Average (VIIRS) Thematic Map For 4/11/2022 - 4/20/2022

  4/1/2022 - 4/10/2022
  Korea NDVI Departure from Average (VIIRS) Thematic Map For 4/1/2022 - 4/10/2022


Top