Crop Explorer

 • 2023 Summer Crop (Apr - Oct) — (Next Update on 7/21/2024)

 • NDVI (Terra-MODIS)

  10/24/2023 - 10/31/2023
  Korea NDVI (Terra-MODIS) Thematic Map For 10/24/2023 - 10/31/2023

  10/16/2023 - 10/23/2023
  Korea NDVI (Terra-MODIS) Thematic Map For 10/16/2023 - 10/23/2023

  10/8/2023 - 10/15/2023
  Korea NDVI (Terra-MODIS) Thematic Map For 10/8/2023 - 10/15/2023

  9/30/2023 - 10/7/2023
  Korea NDVI (Terra-MODIS) Thematic Map For 9/30/2023 - 10/7/2023

  9/22/2023 - 9/29/2023
  Korea NDVI (Terra-MODIS) Thematic Map For 9/22/2023 - 9/29/2023

  9/14/2023 - 9/21/2023
  Korea NDVI (Terra-MODIS) Thematic Map For 9/14/2023 - 9/21/2023

  9/6/2023 - 9/13/2023
  Korea NDVI (Terra-MODIS) Thematic Map For 9/6/2023 - 9/13/2023

  8/29/2023 - 9/5/2023
  Korea NDVI (Terra-MODIS) Thematic Map For 8/29/2023 - 9/5/2023

  8/21/2023 - 8/28/2023
  Korea NDVI (Terra-MODIS) Thematic Map For 8/21/2023 - 8/28/2023

  8/13/2023 - 8/20/2023
  Korea NDVI (Terra-MODIS) Thematic Map For 8/13/2023 - 8/20/2023

  8/5/2023 - 8/12/2023
  Korea NDVI (Terra-MODIS) Thematic Map For 8/5/2023 - 8/12/2023

  7/28/2023 - 8/4/2023
  Korea NDVI (Terra-MODIS) Thematic Map For 7/28/2023 - 8/4/2023

  7/20/2023 - 7/27/2023
  Korea NDVI (Terra-MODIS) Thematic Map For 7/20/2023 - 7/27/2023

  7/12/2023 - 7/19/2023
  Korea NDVI (Terra-MODIS) Thematic Map For 7/12/2023 - 7/19/2023

  7/4/2023 - 7/11/2023
  Korea NDVI (Terra-MODIS) Thematic Map For 7/4/2023 - 7/11/2023

  6/26/2023 - 7/3/2023
  Korea NDVI (Terra-MODIS) Thematic Map For 6/26/2023 - 7/3/2023

  6/18/2023 - 6/25/2023
  Korea NDVI (Terra-MODIS) Thematic Map For 6/18/2023 - 6/25/2023

  6/10/2023 - 6/17/2023
  Korea NDVI (Terra-MODIS) Thematic Map For 6/10/2023 - 6/17/2023

  6/2/2023 - 6/9/2023
  Korea NDVI (Terra-MODIS) Thematic Map For 6/2/2023 - 6/9/2023

  5/25/2023 - 6/1/2023
  Korea NDVI (Terra-MODIS) Thematic Map For 5/25/2023 - 6/1/2023

  5/17/2023 - 5/24/2023
  Korea NDVI (Terra-MODIS) Thematic Map For 5/17/2023 - 5/24/2023

  5/9/2023 - 5/16/2023
  Korea NDVI (Terra-MODIS) Thematic Map For 5/9/2023 - 5/16/2023

  5/1/2023 - 5/8/2023
  Korea NDVI (Terra-MODIS) Thematic Map For 5/1/2023 - 5/8/2023

  4/23/2023 - 4/30/2023
  Korea NDVI (Terra-MODIS) Thematic Map For 4/23/2023 - 4/30/2023

  4/15/2023 - 4/22/2023
  Korea NDVI (Terra-MODIS) Thematic Map For 4/15/2023 - 4/22/2023

  4/7/2023 - 4/14/2023
  Korea NDVI (Terra-MODIS) Thematic Map For 4/7/2023 - 4/14/2023

 • NDVI Departure from Average (Terra-MODIS)

  10/24/2023 - 10/31/2023
  Korea NDVI Departure from Average (Terra-MODIS) Thematic Map For 10/24/2023 - 10/31/2023

  10/16/2023 - 10/23/2023
  Korea NDVI Departure from Average (Terra-MODIS) Thematic Map For 10/16/2023 - 10/23/2023

  10/8/2023 - 10/15/2023
  Korea NDVI Departure from Average (Terra-MODIS) Thematic Map For 10/8/2023 - 10/15/2023

  9/30/2023 - 10/7/2023
  Korea NDVI Departure from Average (Terra-MODIS) Thematic Map For 9/30/2023 - 10/7/2023

  9/22/2023 - 9/29/2023
  Korea NDVI Departure from Average (Terra-MODIS) Thematic Map For 9/22/2023 - 9/29/2023

  9/14/2023 - 9/21/2023
  Korea NDVI Departure from Average (Terra-MODIS) Thematic Map For 9/14/2023 - 9/21/2023

  9/6/2023 - 9/13/2023
  Korea NDVI Departure from Average (Terra-MODIS) Thematic Map For 9/6/2023 - 9/13/2023

  8/29/2023 - 9/5/2023
  Korea NDVI Departure from Average (Terra-MODIS) Thematic Map For 8/29/2023 - 9/5/2023

  8/21/2023 - 8/28/2023
  Korea NDVI Departure from Average (Terra-MODIS) Thematic Map For 8/21/2023 - 8/28/2023

  8/13/2023 - 8/20/2023
  Korea NDVI Departure from Average (Terra-MODIS) Thematic Map For 8/13/2023 - 8/20/2023

  8/5/2023 - 8/12/2023
  Korea NDVI Departure from Average (Terra-MODIS) Thematic Map For 8/5/2023 - 8/12/2023

  7/28/2023 - 8/4/2023
  Korea NDVI Departure from Average (Terra-MODIS) Thematic Map For 7/28/2023 - 8/4/2023

  7/20/2023 - 7/27/2023
  Korea NDVI Departure from Average (Terra-MODIS) Thematic Map For 7/20/2023 - 7/27/2023

  7/12/2023 - 7/19/2023
  Korea NDVI Departure from Average (Terra-MODIS) Thematic Map For 7/12/2023 - 7/19/2023

  7/4/2023 - 7/11/2023
  Korea NDVI Departure from Average (Terra-MODIS) Thematic Map For 7/4/2023 - 7/11/2023

  6/26/2023 - 7/3/2023
  Korea NDVI Departure from Average (Terra-MODIS) Thematic Map For 6/26/2023 - 7/3/2023

  6/18/2023 - 6/25/2023
  Korea NDVI Departure from Average (Terra-MODIS) Thematic Map For 6/18/2023 - 6/25/2023

  6/10/2023 - 6/17/2023
  Korea NDVI Departure from Average (Terra-MODIS) Thematic Map For 6/10/2023 - 6/17/2023

  6/2/2023 - 6/9/2023
  Korea NDVI Departure from Average (Terra-MODIS) Thematic Map For 6/2/2023 - 6/9/2023

  5/25/2023 - 6/1/2023
  Korea NDVI Departure from Average (Terra-MODIS) Thematic Map For 5/25/2023 - 6/1/2023

  5/17/2023 - 5/24/2023
  Korea NDVI Departure from Average (Terra-MODIS) Thematic Map For 5/17/2023 - 5/24/2023

  5/9/2023 - 5/16/2023
  Korea NDVI Departure from Average (Terra-MODIS) Thematic Map For 5/9/2023 - 5/16/2023

  5/1/2023 - 5/8/2023
  Korea NDVI Departure from Average (Terra-MODIS) Thematic Map For 5/1/2023 - 5/8/2023

  4/23/2023 - 4/30/2023
  Korea NDVI Departure from Average (Terra-MODIS) Thematic Map For 4/23/2023 - 4/30/2023

  4/15/2023 - 4/22/2023
  Korea NDVI Departure from Average (Terra-MODIS) Thematic Map For 4/15/2023 - 4/22/2023

  4/7/2023 - 4/14/2023
  Korea NDVI Departure from Average (Terra-MODIS) Thematic Map For 4/7/2023 - 4/14/2023

 • NDVI (VIIRS)

  10/24/2023 - 10/31/2023
  Korea NDVI (VIIRS) Thematic Map For 10/24/2023 - 10/31/2023

  10/16/2023 - 10/23/2023
  Korea NDVI (VIIRS) Thematic Map For 10/16/2023 - 10/23/2023

  10/8/2023 - 10/15/2023
  Korea NDVI (VIIRS) Thematic Map For 10/8/2023 - 10/15/2023

  9/30/2023 - 10/7/2023
  Korea NDVI (VIIRS) Thematic Map For 9/30/2023 - 10/7/2023

  9/22/2023 - 9/29/2023
  Korea NDVI (VIIRS) Thematic Map For 9/22/2023 - 9/29/2023

  9/14/2023 - 9/21/2023
  Korea NDVI (VIIRS) Thematic Map For 9/14/2023 - 9/21/2023

  9/6/2023 - 9/13/2023
  Korea NDVI (VIIRS) Thematic Map For 9/6/2023 - 9/13/2023

  8/29/2023 - 9/5/2023
  Korea NDVI (VIIRS) Thematic Map For 8/29/2023 - 9/5/2023

  8/21/2023 - 8/28/2023
  Korea NDVI (VIIRS) Thematic Map For 8/21/2023 - 8/28/2023

  8/13/2023 - 8/20/2023
  Korea NDVI (VIIRS) Thematic Map For 8/13/2023 - 8/20/2023

  8/5/2023 - 8/12/2023
  Korea NDVI (VIIRS) Thematic Map For 8/5/2023 - 8/12/2023

  7/28/2023 - 8/4/2023
  Korea NDVI (VIIRS) Thematic Map For 7/28/2023 - 8/4/2023

  7/20/2023 - 7/27/2023
  Korea NDVI (VIIRS) Thematic Map For 7/20/2023 - 7/27/2023

  7/12/2023 - 7/19/2023
  Korea NDVI (VIIRS) Thematic Map For 7/12/2023 - 7/19/2023

  7/4/2023 - 7/11/2023
  Korea NDVI (VIIRS) Thematic Map For 7/4/2023 - 7/11/2023

  6/26/2023 - 7/3/2023
  Korea NDVI (VIIRS) Thematic Map For 6/26/2023 - 7/3/2023

  6/18/2023 - 6/25/2023
  Korea NDVI (VIIRS) Thematic Map For 6/18/2023 - 6/25/2023

  6/10/2023 - 6/17/2023
  Korea NDVI (VIIRS) Thematic Map For 6/10/2023 - 6/17/2023

  6/2/2023 - 6/9/2023
  Korea NDVI (VIIRS) Thematic Map For 6/2/2023 - 6/9/2023

  5/25/2023 - 6/1/2023
  Korea NDVI (VIIRS) Thematic Map For 5/25/2023 - 6/1/2023

  5/17/2023 - 5/24/2023
  Korea NDVI (VIIRS) Thematic Map For 5/17/2023 - 5/24/2023

  5/9/2023 - 5/16/2023
  Korea NDVI (VIIRS) Thematic Map For 5/9/2023 - 5/16/2023

  5/1/2023 - 5/8/2023
  Korea NDVI (VIIRS) Thematic Map For 5/1/2023 - 5/8/2023

  4/23/2023 - 4/30/2023
  Korea NDVI (VIIRS) Thematic Map For 4/23/2023 - 4/30/2023

  4/15/2023 - 4/22/2023
  Korea NDVI (VIIRS) Thematic Map For 4/15/2023 - 4/22/2023

  4/7/2023 - 4/14/2023
  Korea NDVI (VIIRS) Thematic Map For 4/7/2023 - 4/14/2023

 • NDVI Departure from Average (VIIRS)

  10/24/2023 - 10/31/2023
  Korea NDVI Departure from Average (VIIRS) Thematic Map For 10/24/2023 - 10/31/2023

  10/16/2023 - 10/23/2023
  Korea NDVI Departure from Average (VIIRS) Thematic Map For 10/16/2023 - 10/23/2023

  10/8/2023 - 10/15/2023
  Korea NDVI Departure from Average (VIIRS) Thematic Map For 10/8/2023 - 10/15/2023

  9/30/2023 - 10/7/2023
  Korea NDVI Departure from Average (VIIRS) Thematic Map For 9/30/2023 - 10/7/2023

  9/22/2023 - 9/29/2023
  Korea NDVI Departure from Average (VIIRS) Thematic Map For 9/22/2023 - 9/29/2023

  9/14/2023 - 9/21/2023
  Korea NDVI Departure from Average (VIIRS) Thematic Map For 9/14/2023 - 9/21/2023

  9/6/2023 - 9/13/2023
  Korea NDVI Departure from Average (VIIRS) Thematic Map For 9/6/2023 - 9/13/2023

  8/29/2023 - 9/5/2023
  Korea NDVI Departure from Average (VIIRS) Thematic Map For 8/29/2023 - 9/5/2023

  8/21/2023 - 8/28/2023
  Korea NDVI Departure from Average (VIIRS) Thematic Map For 8/21/2023 - 8/28/2023

  8/13/2023 - 8/20/2023
  Korea NDVI Departure from Average (VIIRS) Thematic Map For 8/13/2023 - 8/20/2023

  8/5/2023 - 8/12/2023
  Korea NDVI Departure from Average (VIIRS) Thematic Map For 8/5/2023 - 8/12/2023

  7/28/2023 - 8/4/2023
  Korea NDVI Departure from Average (VIIRS) Thematic Map For 7/28/2023 - 8/4/2023

  7/20/2023 - 7/27/2023
  Korea NDVI Departure from Average (VIIRS) Thematic Map For 7/20/2023 - 7/27/2023

  7/12/2023 - 7/19/2023
  Korea NDVI Departure from Average (VIIRS) Thematic Map For 7/12/2023 - 7/19/2023

  7/4/2023 - 7/11/2023
  Korea NDVI Departure from Average (VIIRS) Thematic Map For 7/4/2023 - 7/11/2023

  6/26/2023 - 7/3/2023
  Korea NDVI Departure from Average (VIIRS) Thematic Map For 6/26/2023 - 7/3/2023

  6/18/2023 - 6/25/2023
  Korea NDVI Departure from Average (VIIRS) Thematic Map For 6/18/2023 - 6/25/2023

  6/10/2023 - 6/17/2023
  Korea NDVI Departure from Average (VIIRS) Thematic Map For 6/10/2023 - 6/17/2023

  6/2/2023 - 6/9/2023
  Korea NDVI Departure from Average (VIIRS) Thematic Map For 6/2/2023 - 6/9/2023

  5/25/2023 - 6/1/2023
  Korea NDVI Departure from Average (VIIRS) Thematic Map For 5/25/2023 - 6/1/2023

  5/17/2023 - 5/24/2023
  Korea NDVI Departure from Average (VIIRS) Thematic Map For 5/17/2023 - 5/24/2023

  5/9/2023 - 5/16/2023
  Korea NDVI Departure from Average (VIIRS) Thematic Map For 5/9/2023 - 5/16/2023

  5/1/2023 - 5/8/2023
  Korea NDVI Departure from Average (VIIRS) Thematic Map For 5/1/2023 - 5/8/2023

  4/23/2023 - 4/30/2023
  Korea NDVI Departure from Average (VIIRS) Thematic Map For 4/23/2023 - 4/30/2023

  4/15/2023 - 4/22/2023
  Korea NDVI Departure from Average (VIIRS) Thematic Map For 4/15/2023 - 4/22/2023

  4/7/2023 - 4/14/2023
  Korea NDVI Departure from Average (VIIRS) Thematic Map For 4/7/2023 - 4/14/2023


Top