Crop Explorer

 • 2024 Summer Crop (Apr - Oct) — (Next Update on 6/01/2024)

 • NDVI (Terra-MODIS)

  5/8/2024 - 5/15/2024
  Korea NDVI (Terra-MODIS) Thematic Map For 5/8/2024 - 5/15/2024

  4/30/2024 - 5/7/2024
  Korea NDVI (Terra-MODIS) Thematic Map For 4/30/2024 - 5/7/2024

  4/22/2024 - 4/29/2024
  Korea NDVI (Terra-MODIS) Thematic Map For 4/22/2024 - 4/29/2024

  4/14/2024 - 4/21/2024
  Korea NDVI (Terra-MODIS) Thematic Map For 4/14/2024 - 4/21/2024

  4/6/2024 - 4/13/2024
  Korea NDVI (Terra-MODIS) Thematic Map For 4/6/2024 - 4/13/2024

 • NDVI Departure from Previous Year (Terra-MODIS)

  5/8/2024 - 5/15/2024
  Korea NDVI Departure from Previous Year (Terra-MODIS) Thematic Map For 5/8/2024 - 5/15/2024

  4/30/2024 - 5/7/2024
  Korea NDVI Departure from Previous Year (Terra-MODIS) Thematic Map For 4/30/2024 - 5/7/2024

  4/22/2024 - 4/29/2024
  Korea NDVI Departure from Previous Year (Terra-MODIS) Thematic Map For 4/22/2024 - 4/29/2024

  4/14/2024 - 4/21/2024
  Korea NDVI Departure from Previous Year (Terra-MODIS) Thematic Map For 4/14/2024 - 4/21/2024

  4/6/2024 - 4/13/2024
  Korea NDVI Departure from Previous Year (Terra-MODIS) Thematic Map For 4/6/2024 - 4/13/2024

 • NDVI (VIIRS)

  5/8/2024 - 5/15/2024
  Korea NDVI (VIIRS) Thematic Map For 5/8/2024 - 5/15/2024

  4/30/2024 - 5/7/2024
  Korea NDVI (VIIRS) Thematic Map For 4/30/2024 - 5/7/2024

  4/22/2024 - 4/29/2024
  Korea NDVI (VIIRS) Thematic Map For 4/22/2024 - 4/29/2024

  4/14/2024 - 4/21/2024
  Korea NDVI (VIIRS) Thematic Map For 4/14/2024 - 4/21/2024

  4/6/2024 - 4/13/2024
  Korea NDVI (VIIRS) Thematic Map For 4/6/2024 - 4/13/2024

 • NDVI Departure from Previous Year (VIIRS)

  5/8/2024 - 5/15/2024
  Korea NDVI Departure from Previous Year (VIIRS) Thematic Map For 5/8/2024 - 5/15/2024

  4/30/2024 - 5/7/2024
  Korea NDVI Departure from Previous Year (VIIRS) Thematic Map For 4/30/2024 - 5/7/2024

  4/22/2024 - 4/29/2024
  Korea NDVI Departure from Previous Year (VIIRS) Thematic Map For 4/22/2024 - 4/29/2024

  4/14/2024 - 4/21/2024
  Korea NDVI Departure from Previous Year (VIIRS) Thematic Map For 4/14/2024 - 4/21/2024

  4/6/2024 - 4/13/2024
  Korea NDVI Departure from Previous Year (VIIRS) Thematic Map For 4/6/2024 - 4/13/2024


Top